اصول طراحی کارت ویزیت

طراحی کارت ویزیت مفهوم کلی که در ارتباط با کارت ویزیت وجود دارد این است: زمانی که مشتری از شما درخواست ارائه کارت ویزیت می کند طراحی کارت ویزیت باید انقدر خاص و خارق العاده باشد که نگاه هر شخصی را خود جلب کند این احساس در  او ایجاد شود…