تعرفه طراحی کارت ویزیت

کارت ویزیت یک رو 40,000 تومان
کارت ویزیت دو رو 60,000 تومان

تعرفه طراحی لوگو

لوگو نوشتاری 120,000 تومان
لوگو تصویری 150,000 تومان
لوگوی نوشتاری و تصویری 200,000 تومان

تعرفه طراحی ترکت

سایز A4

تراکت یک رو 60,000 تومان
تراکت دو رو 90,000 تومان

سایز A5

تراکت یک رو 50,000 تومان
تراکت دو رو 70,000 تومان

سایز A6

تراکت یک رو 30,000 تومان
تراکت دو رو 40,000 تومان

طراحی پوستر

پوستر یک رو 80,000 تومان
پوستر دو رو 100,000 تومان